Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I NORSK TEMPOKLUBB

  1. Valgkomiteen er saksforbereder for årsmøtet og skal fremme forslag på kandidater til Norsk Tempoklubb sitt styre.
  2. Årsmøtet velger leder og medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteens leder innkaller til møte/telefonmøte i så god tid før årsmøtet at innstilling kan sendes / distribueres sammen med andre sakspapirer. Det skal føres protokoll fra komiteens møter. Herunder også telefonmøter. Styret skal orienteres om arbeidets fremdrift.
  3. Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeid få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg. Likeledes skal NTKs vedtekter tilgjengeliggjøres for valgkomiteen, slik at den er klar over bestemmelsene vedrørende valg av tillitsvalgte.
  4. Valgkomiteen skal stille forslag på en kandidat til hvert tillitsverv i samsvar med vedtektene. (unntak: ved delt innstilling. Da skal det legges fram de personer som er innstilt av komiteen, med komiteens stemmetall). Den skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidatene er valgbare og undersøke om de er villige til å motta tillitsverv.
  5. Valgkomiteen har plikt til å søke og å skaffe seg informasjoner om hvilke kvalifikasjoner, og egenskaper som er ønskelig for kandidater til de ulike verv og ut fra dette søke å finne de personer som best fyller kravene.
  6. Minst et medlem av valgkomiteen møter på årsmøtet for å fremlegge innstillingen. Hver av valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det er delt innstilling.
  7. På grunnlag av kandidater som er meldt til komiteen innen vedtektenes frist (se § 7 Årsmøtet i klubbens vedtekter) skal valgkomiteen vurdere om disse kan utgjøre et tilfredsstillende styre for Norsk Tempoklubb. Valgkomiteen kan på eget initiativ kontakte aktuelle kandidater til verv

Oppdatert i henhold til årsmøtet 2012

error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS