Vedtekter

§1 Klubbens navn

Klubbens navn er Norsk Tempoklubb, eventuelt. forkortet NTK

§2 Klubbens formål

NTK er en ideell sammenslutning, uten politiske eller økonomiske interesser. Klubbens formål er å skape et aktivt miljø omkring bevaring og bruk av norskproduserte totakts mopeder og motorsykler. Hovedfokus skal være på Jonas Øglænds produkter. Det skal legges stor vekt på at aktiviteten skal spres over hele landet.

NTK forplikter seg til å:

Minimum utgi 4 nr. av medlemsbladet Tempoposten årlig.

§3 Medlemskap

Alle med interesse for Tempo kan bli medlem av NTK. Klubbens medlemmer må rette seg etter klubbens vedtekter og vedtak fattet av klubbens besluttende organer. Medlemmer som ved sin oppførsel kan skade klubbens drift og interesser kan ekskluderes.

Ved manglende betaling av medlemskontingenten opphører medlemsskapet i klubben, samt de rettigheter medlemsskapet medfører. Klubben kan tildele hedersbevisninger etter forslag. Forslag om hedersbevisning skal behandler av styret.

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett kalenderår av gangen.

§5 Besluttende organer

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Styret er klubbens høyeste organ mellom hvert årsmøte. Der hvor annet ikke er bestemt i vedtektene, avgjøres alle saker med simpelt flertall.

§6 Styret

 1. Klubben ledes av et styre på seks medlemmer samt et varamedlem
 2. Styret består av formann, nestformann, kasserer, sekretær og to styremedlemmer og et varamedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når formann, eller nestformann, og minst tre av styremedlemmene/varamedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller formannens, eller i hans fravær nestformannens stemme dobbelt.
 4. Klubben tegnes av formannen eller nestformannen hver for seg.
 5. Styremøter avholdes etter innkalling fra styreformannen, eller når minst tre av styremedlemmene forlanger det. Det skrives referat fra styrets formelle møter.
 6. Valgkomiteen skal bestå av en leder og to medlemmer og velges av årsmøtet. De forplikter seg til å følge NTK sine retningslinjer for valgkomiteen. Valgkomiteen skal kontaktes av styret senest 12 uker før årsmøtet.
 7. Aktuelle komiteer og utvalg, som ikke velges på årsmøtet, oppnevnes av styret. Styret kan også gi enkeltmedlemmer i oppdrag å utføre spesielle oppdrag for klubben.
 8. Styret er ansvarlig for forvaltningen av klubbens verdier i henhold til vedtak fattet av årsmøtet.
 9. Styret er ansvarlig for å utarbeide budsjett for kommende år og fremlegge dette for årsmøtet for godkjenning.

§7 Årsmøtet

Årsmøtet skal avholdes hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje via Tempoposten eller brev. Årsmøteinnkallingen skal inneholde forslag til saksliste. Frasigelser av verv, og forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal meddeles styret innen seks uker før årsmøtet. Alle frammøtte medlemmer med godkjent medlemsskap har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede som møter, så fremt innkallingen har skjedd i henhold til disse vedtekter.

Årsmøtet skal behandle:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Valg av møteleder.

Valg av referent.

Valg av to fremmøtte stemmeberettigede til å underskrive protokollen.

Regnskap og revisjonsberetning

Saker framlagt for styret og styreforslag

Fastsettelse av årskontingent og godkjenning av budsjett

Valg

§8 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med de samme frister som for ordinært årsmøte, slik:

Etter vedtak på årsmøtet.

Etter vedtak i styret.

Når 1/3 av klubbens medlemmer skriftlig forlanger det.

Bare saker som er angitt i innkallingen kan behandles.

§9 Valg

Årsmøtet velger:

Formann for ett år                                   Hvert år

3 Styremedlemmer for 2 år Partall            (2008-2010-2012)

2 Styremedlemmer for 2 år Oddetall         (2007-2009-2011)

1 Varamedlem for to år                            Oddetall

Valgkomité:

Leder velges for to år –  Partall
Medlem velges for to år – Partall
Medlem velges for to år – Oddetall

Øvrige komiteer og utvalg etter forslag fra styret.

Styret konstituerer seg ved første styremøte etter årsmøte.

§10 Vedtektsendringer

Endringer i klubbens vedtekter kan bare foretas på et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Endringsforlag, som utsendes sammen med innkallingen, krever 2/3 flertall fra de frammøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt.

§11 Oppløsning av klubben

Forslag om oppløsning av klubben skal legges fram på et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Forslaget krever ¾ flertall fra de frammøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt. Vedtas forslaget til oppløsning skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen seks måneder. Dersom forslaget til oppløsning også her oppnår ¾ flertall fra de frammøtte stemmeberettigede, er vedtaket om oppløsning av klubben gyldig. I forslaget til oppløsning av klubben skal det også fremmes forslag om den framtidige forvaltningen av klubbens eiendeler og kapital. Klubbens eiendeler og kapital skal fortrinnsvis overføres til offentlig museum, som er villig til å forvalte dette i så nært samsvar med klubbens formål som mulig.

§12 Lokalavdelinger

Lokalavdelinger og treff arrangører forplikter seg til å følge styrets retningslinjer for henholdsvis lokalavdelinger og treff.

§13 Godkjenning av merker

Hvilke merker som godkjennes som norskproduserte, og inkluderes i NTK, vedtas av styret. Dette skjer etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.

Retningslinjer fastsatt av årsmøtet:

Formelle krav:

Totakter, Kjøretøygruppe moped, lett mc eller tung mc

Produsert helt eller delvis i Norge (ikke bare montert)

Må være produsert i en serie, ikke bare prototype

Ved tvilstilfeller skal styret benytte Tempoposten og hjemmesidene for å få søke bistand fra medlemsmassen.

Godkjente merker:

En liste over de til en hver tid godkjente merker skal publiseres i Tempoposten og på hjemmesidene.

Et godkjent merke kan ha merkekontakter, være med i modelloversikt på hjemmesiden etc. på lik linje med Jonas Øglænd sine sykler.

Når et merke etter vurdering er godkjent av styret, kan bare årsmøtet fjerne godkjenningen.

LOKALAVDELINGER

Medlemmer i lokalavdelinger skal betale vanlig medlemsavgift til NTK sentralt.

Ønsker noen å starte opp en lokalavdeling i ett nytt distrikt, så er NTK behjelpelig med økonomisk støtte i startfasen. Alle lokalavdelinger som mottar økonomisk støtte fra NTK sentralt, plikter å levere regnskap til styret ved årsoppgjør.

Lokalavdelingen plikter å informere NTKs styre om viktige hendelser i lokalavdelingen.

Tempoposten plikter å stille spalteplass til disposisjon for lokalavdelingene.

Lokalavdelinger som arrangerer treff o.l. skal fastsette datoen i samarbeid med NTK sentralt.

Arrangør av treff er selv ansvarlig for at det blir laget en innbydelse, og at denne blir innsendt til Tempoposten innen deadline.

Lokalavdelingen er selv ansvarlig for evnt. overskudd/underskudd.

Lokalavdelinger skal ha en egen kontaktperson, mot klubben sentralt. Lokalavdelingen er selv ansvarlig for at retningslinjene blir fulgt.

 

Oppdatert i henhold til årsmøtet 2012

 

Norskproduserte merker

  • Raufoss typene 110, 111, 112, 113, 114. De andre var ikke norske konstruksjoner.
  • Eikenes (kun den første typen med HMW-motor.)
  • Nidaros mopeden, minus Nidarossykler som er påmontert hjelpemotorer.
  • Stafett / Flani, unntatt Starutt som var en sammenstilling.
  • Folkescootern Mustad med Amo motor og Mustad scooteren med HMW-motor.
  • Gresvig mopeden med HMW-motor.
  • Noen få Zundapper (de som har Raufossmotor).
  • Motorsykkelen Colombia som var en crossykkel med Sachs 125 motor og en utgave med Villiers 250.
  • Magnormopeden
  • INO-PED
  • Termoped
error: Alert: Content is protected !!
Webhotell levert av Zondo Norge AS